മയിൽ‌പ്പീലി യംഗ് സ്കോളർ പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം ഏപ്രിൽ 15 വരെ നീട്ടി 

കോഴിക്കോട് : കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കു കൂടി കൂടുതൽ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ച് യംഗ് സ്കോളർ പരീക്ഷയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം ( ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ) ഏപ്രിൽ 15 വരെ നീട്ടി.
വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ മൊബൈൽ , കംബ്യുട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം. ഇതുവരെയും യൂസർ നെയിമും പാസ്സ്‌വോർഡും മെസേജ് ലഭിക്കാത്തവർ എത്രയും വേഗം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ്.
ഫോൺ : 0495 23074444, 7994414444

സംയോജകൻ
മയിൽ‌പ്പീലി യംഗ് സ്കോളർ പരീക്ഷ
ചാലപ്പുറം പോസ്റ്റ് , കോഴിക്കോട്

Spread the love with a Social Share