വിജയികൾ ജില്ല തിരിച്ച്

KOLLAM

SHISHU VIBHAGAM
ANGYAPPATTU
SL NO NAME REG NO RANK
1 SIONA SHINTO KLM1545A1 1
2 NOVEL M S KLM1536A1 2
3 ANANYA ARUN KLM1495A1 3
4 ATHMIKA A KLM1503A1 3
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 SANUJITH B KLM1542C1 1
2 ANCHITHA A R KLM1497C1 2
3 ADITHYAN J KLM1487C1 3
BALA VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 BHADRA S KLM1506C2 1
2 MANUJITH B KLM1530C2 2
3 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 SNEHA KLM1546K2 1
2 AJAY V KUAR KLM1489K2 2
KISHORE VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 KRISHNA L PRAKASH KLM1524C3 1
2 AKSHYA V NAIR KLM1490C3 2
3 ADITHYA SHAJI KLM1486C3 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ARCHA R KLM1499K3 1
2 ABHISHEK S NAIR KLM1483K3 2
3 ALAKANANDA S KLM1491K3 3

ALAPPUZHA DISTRICT

SHISHU VIBHAGAM
ANGYAPPATTU
SL NO NAME REG NO RANK
1 AVANTHIKA V A ALP1037A1 1
2 ASWANI JAYACHANDRAN ALP1031A1 2
3 SREENAVAMI S NAIR ALP1091A1 3
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 HARSHITHA GOPAN ALP1059C1 1
2 HARIKESH GOPAN ALP1055C1 2
3 BHAVYASREE ALP1040C1 3
BALA VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 GOKUL RAJ P ALP1050C2 1
2 ANURAJ R ALP1027C2 2
3 SREE PARVATHY S ALP1092C2 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 VAIGALAKSHMI P NAIR ALP1101K2 1
2 SOORAJ K S ALP1099K2 2
3 KALYANI ARUN ALP1061K2 3
KISHORE VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ANAGHA SANTHOSH ALP3145C3 1
2 ASWIN KUMAR A ALP1032C3 2
3 ARJUN REGHU ALP1030C3 3
4 SARAN R ALP1087C3 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ATHIRA ANIL ALP1034K3 1
2 DEVI NANDANA NAIR ALP1045K3 2
3 KALYANI S ALP1062K3 3
4 ASWAMEDHA GOPAL ALP1074K3 3

PALAKKAD

SHISHU VIBHAGAM
ANGYAPPATTU
SL NO NAME REG NO RANK
1 SREENANDA V PKD2622A1 1
2 ANANYA A P PKD2575A1 2
3 ANANYA LAKSHMI C PKD2576A1 3
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 NIRUPAMA L MOHAN PKD2605C1 1
2 ANJALI S PKD2578C1 2
3 GAADHA P PKD2597C1 3
BALA VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ARYA V PKD2587C2 1
2 VASUDHA S VIJU PKD2631C2 2
3 SNEHA UNNI PKD2618C2 3
4 UTHARA P NAIR PKD2628C2 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 DEVIKA S PKD2592K2 1
2 SAINDHAVI C R PKD2613K2 2
3 ARCHANA V PKD2583K2 3
KISHORE VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ADITHYAN V PKD2567C3 1
2 PADMASREE S PKD2612C3 2
3 SREELAKSHMI S PKD2621C3 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 KRISHNENDHU PKD2600K3 1
2 SMRITHY PKD3278K3 2
3 ARYA K PKD2588K3 3

KOZHIKODE

SHISHU VIBHAGAM
ANGYAPPATTU
SL NO NAME REG NO RANK
1 VAISHNAV A K KKD1778A1 1
2 DHYUTHI KKD1685A1 2
3 SAMARTH S SABEESH KKD1755A1 3
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ARADHYA K KKD1659C1 1
2 NIYA KRISHNA A S KKD1742C1 2
3 SAYAN AFHAM KKD1793C1 3
BALA VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 AVANTHIKA S KKD1671C2 1
2 AISHA SITHARA N P KKD1639C2 2
3 VISHNU ANOOP P KKD1790C2 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 VAISHNAVI KKD1779K2 1
2 NAYANA K V KKD1735K2 2
3 NAVANEETH KRISHNA P KKD1734K2 3
KISHORE VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 HRISHINANDHA S R KKD1698C3 1
2 SAMANWAY HARISH KKD1754C3 2
3 ABHIRAM KKD1635C3 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 GOURI KKD1693K3 1
2 PARVATHY S KKD1747K3 2
3 JWALA RAJAN KKD1701K3 3

WAYANAD

SHISHU VIBHAGAM
ANGYAPPATTU
SL NO NAME REG NO RANK
1 DEVNA S VYD3110A1 1
2 NIRANJANA RAVEENDRAN VYD3118A1 2
3 GOURI NANDA VYD3112A1 3
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 NIVED RAVEENDRAN VYD3117C1 1
2 ATHIRA PRAKASH VYD3108C1 2
3 NIVEDITHA PRAJEESH VYD3119C1 3
BALA VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 PRANAV KANNAN VYD3123C2 1
2 NEERAJ KRISHNA VYD3115C2 2
3 PUNYA P S VYD3124C2 3
4 POOJA P S VYD3122C2 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 VEDHA M VYD3131K2 1
2
3
KISHORE VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 RAHUL T R VYD3125C3 1
2 ABHINANDH P V VYD3104C3 2
3 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 KOKILA J S VYD3113K3 1
2 ATHMAJA SANTHOSH VYD3109K3 2
3 ADITHYAN VYD3105K3 3
4 ANAMAYA LALKRISHNA VYD3106K3 3

 

KANNUR

SHISHU VIBHAGAM
ANGYAPPATTU
SL NO NAME REG NO RANK
1 PUNYASREE KNR 3231 1
2 POORNIMA S NAIR KNR 1366 2
3 NILA P V KNR 1354 3
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 AAGMAYA S KNR 1268 1
2 DEVA DARSAN P S KGD 1441 2
3 AASRIDH K KNR 1288 3
BALA VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 HARIKRISHNA K KNR 1325 1
2 VEENA RAJESH K KNR 1409 2
3 ADHIKESH K KINR1253 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 KANIHA SHAYJITH KNR1336 1
2 KASINATHAN M KGD1452 2
3 AKSHAY M KGD 1426 3
KISHORE VIBHAGAM
CHITHRARACHANA
SL NO NAME REG NO RANK
1 ASWATHY K KNR 1289 1
2 VARSHA PRADEEP KGD 1474 2
3 SAYANTH MANOJ KNR1374 3
KAVITHA
SL NO NAME REG NO RANK
1 NAKSHATRA P V KNR 1347 1
2 KRISHNASREE K KNR 3192 2
3 DEVANANDHA K KNR 1302 3

ജില്ലകളുടെ ബാക്കി റിസൾട്ട് ലഭ്യമാകുന്നത് അനുസരിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

-എഡിറ്റർ –

Spread the love with a Social Share