ബാലഗോകുലം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സ്വാഗതസംഘ യോഗത്തിന്-ഭദ്രദീപം തെളിഞ്ഞു

തൃശ്ശിവപേരൂർ : ദീപോ ജ്യോതി പരം ജ്യോതി-ദീപോ ജ്യോതിര്‍ ജനാര്‍ദ്ദന …. തൃശ്ശിവപേരൂരിൽ നടക്കുന്ന ബാലഗോകുലം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വാഗതസംഘയോഗത്തിന് പ്രവാജിക വിമലപ്രാണ മാതാജി ഭദ്രദീപം കൊളുത്തുന്നു.

Spread the love with a Social Share