ബാലഗോകുലം 43 മത് സംസ്ഥാന വാർഷിക സമ്മേളനം

950-കളിൽ ബാലഗോകുലം വിത്തുകൾ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേക കോളം എന്ന നിലയിൽ “കേസരി വീക്കിലി” എന്ന പേജിൽ വിതച്ചിരുന്നു. 1970 കളുടെ ആരംഭത്തിൽ കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ബാലഗോകുലങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. ‘കേസരി’യുടെ അന്നത്തെ ചീഫ് എഡിറ്റർ എം.എ.കൃഷ്ണൻ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിലെ വൈകല്യങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാംസ്കാരിക നിലവാരത്തെ എതിർക്കാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുത്തു. 1977 ൽ ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലെ ബാലഗോകുലം ആദ്യത്തെ ശോഭയാത്ര ആരംഭിച്ചു. നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികളും മാതാപിതാക്കളും കൃഷ്ണ ഭജനകളോടെ തെരുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു അത്. തുടർന്ന്, ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി ആഘോഷം കേരളത്തിലുടനീളം വ്യാപിച്ചു, സർക്കാർ അത് ഒരു അവധിദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ക്രമേണ ബാലഗോകുലം ഒരു വലിയ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനമായി വികസിച്ചു. അനവധി പ്രഗത്ഭരും പ്രതിഭാധനരും ബാലഗോകുലത്തിന്‍റെ ജൈത്രയാത്രയില്‍ വഴിവിളക്കുകളായി അനുഗമിച്ചത് സ്മരണീയമാണ്.

Spread the love with a Social Share