പ്രണാമ സപ്തകം

എം.എ. സാറിനെക്കുറിച്ച് ചിരകാല സഹയാത്രികന്‍ പി. നാരായണക്കുറുപ്പ് എഴുതിയ കവിത.

 

ദേവവാണി ഹൃദയത്തില്‍, എങ്കിലും

നാവിലെത്തുവതു നാട്ടു നന്മൊഴി

സേവനൈകമതി, യോഗി, അംശുകം

കാവിയല്ല, ധവളം, ഹിമോപമം.

 

വിസ്തരല്‍ പ്രകടനങ്ങളല്ല, തന്‍-

വൃത്തിയാണ് സഹജര്‍ക്കു മാതൃക

ദുസ്തരം വഴികള്‍ പിന്നിടുമ്പൊഴും

ശ്രദ്ധ പിന്നില്‍ വരുവോരിലര്‍പ്പിതം

 

ഉത്തമം ഫലസമൃദ്ധി കാണ്‍കിലും

വിശ്രമിപ്പതിനു തോന്നിടാത്തവന്‍

കുട്ടികള്‍ ശലഭ പംക്തിയെക്കണ-

ക്കുത്തമാശയമൊരോന്നു കാണുവോന്‍

 

വന്ദനീയ ഗുരുവിന്റെ മട്ടിലാ-

ണന്നുമിന്നും അനുശാസനം നിജം

അന്തികത്തൊരു സതീര്‍ഥ്യനെന്നപോല്‍

മന്ദമായ് മധുരഭാഷണം ദൃഢം

 

എമ്മെ എന്നഭിധ കൃഷ്ണനെന്നു ത-

ന്നുണ്‍മ, കാക്കുവതു ബാലഗോകുലം

ദുര്‍ദ്ദശാ തരണയജ്ഞമാണു നിര്‍-

ദ്ദിഷ്ട കര്‍മവഴി എന്നറിഞ്ഞവന്‍.

ഹാസമുള്ളതു പുറപ്പെടുന്നതോ

ലേശമാം ചിരിയില്‍, ഒറ്റവാക്കിലും

വാശിയുള്ളതു കലാതപസ്യയില്‍,

ദേശമേ തനതു തീര്‍ഥയാത്രയില്‍.

 

ഹിന്ദു സംസ്‌കൃതി സഹസ്രദീപമായ്

വന്നു വെട്ടമരുളീടവേ ഭവാന്‍

ഓരമാര്‍ന്നിഹ ഗമിക്കിലും സദാ

ഭാരതീയരുടെ മുമ്പിലല്ലയോ!

 

കടപ്പാട് : ജന്മഭൂമി ദിനപ്പത്രം

Spread the love with a Social Share